چه “پیشنهاد شکاف اثر” در AdSense چیست ؟

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No comments

[ad_1]

با استفاده از حستبلیغ تبلیغات از گوگل AdWords برای نمایش در سایت خود. Google AdWords یک PPC طرح و تبلیغ شکافها در حال تعیین قیمت پیشنهاد. بالاتر ad پیشنهاد خواهد برنده شدن در موقعیت بالاتر در جستجو. این نیز صادق است برای محتوای پیشنهادات مختار است.

این است که به عنوان دیده می شود از تبلیغ دیدگاه. در ناشر پایان پیشنهاد بالاتر به معنی درآمد بالاتر پس از کلیک بر روی آگهی.

پیشنهاد شکاف است که تفاوت بین قیمت های تبلیغات گوگل. نقطه بالا همیشه هزینه بیشتر و هر موقعیت پایین تر و هزینه کمتر است.

با توجه به رقابت سختی پیشنهاد شکاف بین 4 و تبلیغات خواهد بود بسیار ناچیز است. هنگامی که شما عبور می کند که این تفاوت را افزایش می دهد تا حد زیادی.

ممکن است یک پیشنهاد از $7, $6.90, $6.80 و $6.75 برای بالا چهار مناقصه و ممکن است سقوط به 10 سنت برای جایگاه پنجم.رقابت بالا است برای بالا 4 موقعیت به دلیل تبلیغ آگاه هستند که بسیاری از تبلیغات گوگل در یک اسلات که در آن حداکثر تعداد تبلیغات منتشر شده است 4.

ببینید تفاوت متناوب.

این پیشنهاد شکاف می تواند منجر به کاهش درآمد اگر شما در حال نمایش بیش از حد بسیاری از تبلیغات است.

اگر شما برای اجرای حداکثر تعداد تبلیغات مجاز توسط, گوگل, پس از آن شما خواهد بود نمایش تبلیغات با کمترین مناقصه همراه با کسانی که بسیار کوچک قیمت پیشنهاد.

از آنجا که وجود خواهد داشت بیشتر از قیمت پایین تبلیغات وجود دارد شانس است که آن را کلیک بیش از دیگران است.

شما باید در دیده خود را حستبلیغ گوگل گزارش می دهد که با چند کلیک در حال تولید 2 سنت یا 5 سنت ، اگر eCPM است به طور قابل توجهی پایین تر از دیگر واحد در کانال خود را گزارش آن است که نشان دهنده بزرگ پیشنهاد شکاف.

اگر شما کلیک بر روی سایت شما نیست و در نتیجه درآمد نسل آن زمان به عمل می کنند.

یکی دیگر از عوامل در قیمت پایین مناقصه است “ساخته شده برای حستبلیغ” سایت. این سایت منتشر پایین پیشنهاد تبلیغات از طریق AdWords و سپس استفاده از آن ترافیک را به سایت خود را که همچنین شامل تبلیغات حستبلیغ با بالاتر مناقصه.

آنها اهرم در محتوای سایر افراد به فشار مطالب خود را کمتر سایت.

در چنین وضعیت کاهش تعداد تبلیغات نمایش داده شده در سایت شما کمک می کند.

شما می توانید کمتر از طریق کلیک کنید به دلیل تعداد تبلیغات را کاهش می دهد اما درآمد به ازای هر کلیک را افزایش می دهد.

شما نیاز به نظارت بر وضعیت هر چند برای دیدن اگر کاهش تعداد تبلیغات به شما کمک کند برای افزایش درآمد است.

[ad_2]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>