2019: یک سال دیگر ضبط برای RCI بانک و خدمات با وجود رکود در بازار خودرو

با وجود رکود خودرو بخش RCI بانک و خدمات تثبیت مالی آن قرارداد حجم به دست آورد یک رکورد ضریب نفوذ[1] و ادامه داد: به منظور توسعه خدمات خود را کسب و کار. با تشکر از این تجاری عملکرد RCI بانک و خدمات به یک رکورد سطح عملکرد مالی در سال 2019.

  • 1,798,432 جدید قرارداد تامین منابع مالی پایدار در مقایسه با سال 2018 در مجموع از €21.4 میلیارد دلار در سال جدید financings تا 2.3%
  • رکورد ضریب نفوذ از 44.2 درصد از ثبت نام در مقایسه با 42.9 درصد در سال 2018
  • 368,409 جدید تامین مالی قراردادهای وسایل نقلیه استفاده می شود تا 3.7 درصد نسبت به سال 2018
  • 5,092,196 قرارداد خدمات فروخته شده در سال 2019 تا 5.2 درصد نسبت به سال 2018 با 1.5 خدمات فروخته شده برای هر خودرو ثبت نام شده
  • میانگین اجرای دارایی (APA)[2] از €47.4 میلیارد 6.8 درصد نسبت به سال 2018
  • بانکی خالص درآمد €2.10 میلیارد 8.6 درصد نسبت به سال 2018
  • هزینه های عملیاتی / APA نسبت 1.26% پایین کمی 1 اساس نقطه در مقایسه با سال 2018
  • هزینه ریسک[3] در 0.37% از APA نسبت 0.33% در سال 2018
  • گروه قبل از مالیات درآمد €1,327 میلیون تا 9.2 درصد نسبت به سال 2018

در بازار خودرو است که کاهش RCI بانک و خدمات تنظیم یک رکورد جدید در فروش و عملکرد مالی در سال 2019 نشان دادن آن نیرومندی و توانایی سازگاری ندارد. با قبل از مالیات درآمد €1,327 میلیون RCI بانک و خدمات تایید خود را قوی سهم به نتایج حاصل از Groupe رنو گفت: کلوتیلد Delbos اقدام مدیر عامل شرکت رنو SA, CFO از Groupe Renault و رئیس هیئت مدیره RCI بانک و خدمات است.

با تشکر به خوبی ادغام در سیاست های اتحاد برندهای RCI بانک و خدمات به دست آورد یک رکورد ضریب نفوذ از 44.2%. با فروش نزدیک به 5.1 میلیون خدمات و بیش از 368,000 جدید تامین مالی قرارداد برای استفاده از وسایل نقلیه RCI بانک و خدمات تایید موفق تنوع فعالیت های کسب و کار. در موازی RCI بانک و خدمات خود را تقویت پرداخت بدهی نسبت از طریق شماره یک تابع درجه 2 باند €850 میلیون دلار گفت: João Leandro مدیر اجرایی RCI بانک و خدمات است.

ثبت عملکرد فروش در سراسر سرزمین های

در بازار خودرو پایین 0.8%[4] و با کاهش داد نام تجاری ثبت نام حجم RCI بانک و خدمات به یک رکورد به طور کلی نفوذ رای[1] به استثنای سهام اختصاص کشورهای 44.2% از 42.9 درصد در سال 2018 است. نفوذ رای افزایش یافته است در همه گروه سرزمین: +0.5 امتیاز در اروپا +3 امتیاز در آمریکا +3.6 امتیاز در آفریقا و خاور میانه و هند و اقیانوس آرام و +2.8 امتیاز در اوراسیا. RCI بانک و خدمات نیز در تایید آن خوب ادغام در سیاست های فروش از اتحاد برندها با نفوذ رای از 45.7% برای Groupe Renault برندها (تا 0.9 امتیاز در 2018) و 37 درصد برای نیسان گروه برندها (تا 1.2 امتیاز در 2018).

حجم کل وسیله نقلیه قرارداد تامین منابع مالی پایدار در 1,798,432 برای 2019, نمایندگی €21.4 میلیارد دلار منابع مالی جدید افزایش از 2.3 درصد نسبت به سال 2018 است.

استفاده می شود-خودرو تامین مالی کسب و کار به رشد خود ادامه داد با مجموع 368,409 قرارداد در سال 2019 تا 3.7 درصد نسبت به سال 2018 است. رشد رانده می شود با افزایش ما طیف وسیعی از خدمات برای وسایل نقلیه استفاده می شود و با موفقیت از اجاره ارائه می دهد.

یک ستون از این گروه استراتژی کسب و کار خدمات خود ادامه داده و رشد قوی و به یک نقطه عطف جدید در سال 2019 با فروش 5.1 میلیون قرارداد 5.2 درصد بیشتر از سال 2018 است. RCI بانک و خدمات در نتیجه به فروش می رسد 1.5 خدمات برای هر وسیله نقلیه ثبت شده توسط اتحاد برندها در آن حوزه کسب و کار.

RCI بانک و خدمات و رسیدن به سطح بالا و عملکرد مالی

پشتیبانی شده توسط این رشد در financings میانگین اجرای دارایی (APA) افزایش 6.8% در سال در سال و در حال حاضر در ایستاده €47.4 میلیارد دلار است. از این مقدار €37.2 میلیارد دلار به طور مستقیم به مشتریان کسب و کار تا 9.4%.

بانکی خالص درآمد آمد در €2.10 میلیارد 8.6 درصد نسبت به سال 2018 است. این افزایش را می توان به همراه افزایش در تامین مالی کسب و کار (6.8% افزایش در APA) و سهم خدمات (تا 11.2 درصد در سال 2018) و به تاثیر مثبت از فروش سهام منافع تحرک و راه اندازی[5]. خالص درآمد بانکی به عنوان یک درصد از APA می ایستد در 4.42% (در مقایسه با 4.35% در سال 2018).

هزینه های عملیاتی بود و در €597 میلیون یا 1.26 % از APA در پایان دسامبر 2019 پایین کمی نسبت به سال گذشته است. این نشان می دهد RCI بانک و خدمات توانایی برای مدیریت هزینه های عملیاتی آن در حالی که انجام پروژه های استراتژیک و رو به رشد کسب و کار خود را فعالیت.

هزینه ریسک در کسب و کار مشتریان (تامین مالی برای خرده فروشی و شرکت های بزرگ مشتریان) تحت کنترل باقی مانده در 0.47% از APA در مقایسه با 0.51 درصد در سال 2018 است. آن را به عنوان مورد در سال گذشته هزینه ریسک در شبکه فروشنده کسب و کار (تامین مالی نمایندگی) منفی بود در -0.09% از APA در مقایسه با -0.33% در سال 2018 است.

کل هزینه های در معرض خطر که شامل نوشتن از وام های اعطا شده به هنگام راه اندازی مارسل برای €11.4 میلیون (0.02% از APA) همچنان در کنترل 0.37% از APA در مقایسه با 0.33 درصد در سال 2018 را تائید قوی اختصاصی و مجموعه سیاست.

قبل از مالیات درآمد آمد در €1,327 میلیون در پایان سال 2019 (در مقایسه با €1,215 میلیون در سال 2018). به استثنای موارد مربوط به فروش تحرک آمدن به رنو p. A. M. A. I. از قبل مالیات بر درآمد افزایش یافته €62 میلیون. این تایید RCI بانک و خدمات توانایی خود را به دنبال سود و رشد شتاب.

این گروه همچنان به تنوع آن REFINANCING سیاست

RCI بانک و خدمات صادر شده معادل €2.9 میلیارد دلار در بازار اوراق قرضه در ارشد با فرمت. این گروه در پی راه اندازی 5.5 سال نرخ ثابت موضوع از €750 میلیون دوگانه-tranche موضوع €1.4 میلیارد دلار (4 سال نرخ ثابت برای €750 میلیون دلار در 7 سال ثابت-کوپن برای €650 میلیون) و 3.5 سال با نرخ ثابت موضوع از €600 میلیون. در موازات این شرکت صادر شده CHF 200 میلیون در یک نرخ ثابت بیش از 5 سال یک معامله است که در خدمت هر دو برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذار پایه و سرمایه گذاری دارایی های گرانتر در این ارز است.

RCI بانک و خدمات نیز با صدور یک تابع درجه 2 باند €850 میلیون. با ده سال قراردادی بلوغ این موضوع می تواند بازپرداخت پس از 5 سال و تقویت پرداخت بدهی نسبت.

در امن refinancing RCI بانک و خدمات قرار می گیرد عمومی اوراق بهادار با پشتوانه وام خودرو در آلمان برای €975.7 میلیون از آن €950 میلیون در یادداشت ارشد و €25.7 میلیون دلار در تاریخ و یادداشت ها.

این تناوب از سررسید کوپن, انواع و موضوع فرمت های است که بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی تنوع بخشیدن به منابع تامین مالی led برای چندین سال توسط این گروه و در خدمت به رسیدن به بیشترین تعداد از سرمایه گذاران است.

سپرده از مشتریان خرده فروشی در فرانسه و آلمان و اتریش و برزیل[6] (حساب های پس انداز و سپرده های بلند مدت) بالغ €17.7 میلیارد دلار در پایان ماه دسامبر 2019 از €15.9 میلیارد دلار در پایان ماه دسامبر 2018 و اختصاص نزدیک به 35 درصد از دارایی های خالص در پایان دسامبر 2019.

RCI بانک و خدمات از نزدیک, آدرس جدید رفتار داد نام تجاری مشتریان

RCI بانک و خدمات همچنان به توسعه آن پرداخت الکترونیکی ارائه در 2019. 400,000 معاملات متوجه شدند با داد برندها مشتریان از طریق RCI پرداخت الکترونیکی راه حل تا 27.4 درصد نسبت به سال 2018 است. RCI بانک و خدمات ویژه پشتیبانی راه اندازی جدید ZOE, کلیو 5 جدید Captur و جدید Juke از طریق آنلاین قبل از رزرو از وسایل نقلیه. پس از انگلستان Dacia مشتریان در آلمان هم اکنون می توانید خرید و سرمایه گذاری در این مدل از انتخاب خود را 100 ٪ آنلاین. RCI بانک و خدمات پشتیبانی نیز راه اندازی جدید رنو Arkana در روسیه با ارائه به مشتریان با یک به طور کامل دیجیتالی فرایند خرید.

RCI بانک و خدمات پس از 2019 ارائه خدمات متصل به آن مشتریان حرفه ای در دو کشور فرانسه و برزیل. به عنوان یک نتیجه تعداد متصل قرارداد خدمات فروخته شده در سال 2019 دو برابر شده نسبت به سال 2018 است. با راه اندازی تله ماتیک و تجزیه و تحلیل داده ها, خدمات مدیران ناوگان در حال حاضر در زمان واقعی گزارش و مدیریت سیستم برای استفاده از ناوگان خود را.

دريافت مجوز بانکی از مقررات احتیاطی اقتدار و ایجاد RCI بانک UK Limited company, RCI بانک و خدمات در حال حاضر بانکی تابعه در حق خود در انگلستان است. RCI بانک و خدمات خواهد شد و در نتیجه قادر به ادامه آن پس انداز کسب و کار در بازار انگلستان پس از بریتانیا در اتحادیه اروپا است.

در مورد RCI Banque S. A.

ایجاد شده و تماما متعلق به Groupe رنو, RCI Banque S. A. توسط یک بانک فرانسوی متخصص در خودرو تامین مالی و خدمات برای مشتریان و نمایندگی شبکه از Groupe رنو (Renault Dacia باغچه, رنو سامسونگ موتورز و لادا) در سراسر جهان گروه نیسان (نیسان بلاگ و Datsun) عمدتا در اروپا و برزیل و آرژانتین و کره جنوبی از طریق سرمایه گذاری مشترک در روسیه و هند و میتسوبیشی موتورز در هلند.

RCI بانک و خدمات بوده است تجاری جدید هویت از RCI Banque S. A. از فوریه 2016.

با 3,700 کارکنان در 36 کشور RCI بانک و خدمات مالی بیش از 1.8 میلیون قرارداد (جدید و وسایل نقلیه استفاده می شود) در سال 2019 و فروش بیش از 5.1 میلیون خدمات.

در پایان دسامبر 2019 میانگین اجرای دارایی بود در €47.4 میلیارد دلار تامین مالی و قبل از مالیات بر درآمد در €1.327 میلیارد دلار است.

RCI بانک و خدمات نورد از سپرده های کسب و کار مجموعه در پنج کشور از سال 2012. در پایان دسامبر 2019 خالص جمع آوری سپرده ها بالغ بر €17.7 میلیارد دلار یا 35 درصد از این شرکت دارایی های خالص.

پیدا کردن اطلاعات بیشتر در مورد RCI بانک و خدمات: www.rcibs.com

دنبال کنید با ما در توییتر: @RCIBS

[1] به طور کلی نفوذ رای دادن به استثنای شرکت های اختصاص تحت سهام روش: روسیه ترکیه و هند است.

[2] میانگین اجرای دارایی (APA) مربوط به میانگین وام های برجسته به همراه دارایی های مربوط به اجاره عملیاتی فعالیت است. برای مشتریان APA مربوط به میانگین اجرای دارایی در پایان ماه. برای شبکه آپا مربوط به میانگین روزانه انجام دارایی.

[3] از این پس محاسبه شده با توجه به IFRS 9 استاندارد. هزینه از خطر نهفته استهلاک وام های اعطا شده به هنگام راه اندازی مارسل به مقدار €11.4 میلیون (2 bp).

[4] در عمل دامنه RCI بانک و خدمات تابعه 36 کشور جهان است.

[5] نقل مکان کردن فن آوری (از جمله Yuso), iCabbi مارسل و RCI تحرک فروخته شد در ماه دسامبر 2019 به رنو p. A. M. A. I. (تحرک به عنوان یک صنعت) یک نهاد ایجاد شده توسط Groupe Renault در اکتبر 2019 به گام تا توسعه آن در mobilities و فرم همکاری های استراتژیک. تاثیر مثبت دفع شد €34.1 میلیون دلار برای 2019.

[6] در مارس 2019, RCI بانک و خدمات راه اندازی پس انداز کسب و کار با مشتریان خرده فروشی در برزیل. مطابق با شیوه ها در بازار محلی وجوه جمع آوری شده در قالب گواهی سپرده بانک.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

بهترین مترجم آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید