Gene Gene Holding Company, Inc. (نزدک: COMM) یک رهبر جهانی در زیرساخت راه حل برای ارتباطات شبکه های, گزارش نتایج برای سه ماهه و سال منتهی به 31 دسامبر 2019.

این شرکت در گزارش سه ماهه چهارم فروش خالص از $2.30 میلیارد 117.3 درصد نسبت به $1.06 میلیارد دلار در مدت مشابه در سال قبل. سه ماهه چهارم سال 2019 شامل فروش $1.33 میلیارد دلار از اريس بود که به دست آورد و در 4 آوریل 2019. اريس فروش در سه ماهه چهارم شامل $13.2 میلیون کاهش مربوط به معوق درآمد خرید حسابداری تنظیم.

Gene تولید از دست دادن خالص در دسترس به سهامداران مشترک از $(450.5) میلیون دلار یا $(2.32) در هر پایه سهم در سه ماهه چهارم کاهش از سال قبل دوره را از دست دادن خالص $(23.3) میلیون دلار یا $(0.12) در هر پایه به اشتراک گذاری. در سه ماهه چهارم سال 2019 ما ثبت شده $376.1 میلیون از حسن نیت اختلال اتهامات مربوط به ما اريس گزارش واحد به عنوان یک نتیجه از ما سالانه نیت اختلال تست. غیر GAAP تنظیم درآمد خالص سه ماهه چهارم شد $106.6 میلیون دلار یا $0.46 هر رقیق سهم در مقابل $99.8 میلیون دلار یا $0.51 هر رقیق سهم در سه ماهه چهارم سال 2018 است. خلاصه ای از گزارش GAAP نتایج و غیر GAAP نتایج است که شامل زیر است.

=1rem”ما با خوشحالی به پایان 2019 در یک یادداشت بالا به ما تحویل خالص فروش در نقطه میانی از ما راهنمایی تنظیم EBTIDA در پایان از هدف ما محدوده و تعدیل EPS و بالاتر از ما هدفمند محدوده گفت:” رئیس جمهور و رئیس اجرایی ادی ادواردز.

ادواردز ادامه داد: “با وجود صنعت headwinds تیم ما باقی مانده متمرکز بر مدیریت عناصر ما می تواند کنترل. ما قوی عملیاتی نظم و انضباط به ما اجازه تولید جریان نقدی قابل توجهی در نتیجه 300 میلیون دلار از اوایل بدهی paydown در سه ماهه چهارم و اضافی $100 میلیون paydown در اوایل این هفته. ما در حال اجرای در استراتژی ما و بیش از ما جریان نقد و بدهی paydown انتظارات. به عنوان یک نتیجه از موفقیت های ما وجود دارد تنها 50 میلیون دلار اصلی باقی مانده در ما 2021 یادداشت با نزدیکترین بلوغ تا 2024.

“به دنبال به جلو 2020 خواهد بود از یک سال تلاش مستمر و فعال در ساختار هزینه مدیریت استراتژیک سرمایه گذاری در کسب و کار ما به موقعیت Gene برای شتاب رشد. ما با اعتماد به نفس باقی می ماند و در دراز مدت بالقوه کسب و کار ما و توانایی ما برای ارائه قابل توجه ارزش سهام شرکت است.”

سه ماهه چهارم سال 2019 بررسی اجمالی

برای مقایسه در زیر توضیح داده شده به همراه شرکت در سه ماهه چهارم سال 2018 شامل تاریخی اريس نتایج (با طبقه بندی خاصی تغییرات تراز به Gene ارائه). Reconciliations شرکت در ترکیب مقادیر و گزارش GAAP نتایج به غیر GAAP و تنظیم بخش نتایج گنجانده شده در زیر.

فروش خالص در سه ماهه چهارم سال 2019 افزایش 117.3 ٪ در سال بیش از سال به $2.30 میلیارد در درجه اول با توجه به سهم $1.33 میلیارد دلار از اريس کسب.

در یک ترکیب شرکت بر اساس فروش خالص کاهش یافته است 19.2% سال بیش از سال به $2.30 میلیارد دلار با کاهش يافته ها در سراسر همه بخش ها و مناطق جغرافیایی. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش فروش به اپراتورهای کابلی. تغییرات در نرخ ارز خارجی منفی نهفته خالص فروش کمتر از 1%.

GAAP از دست دادن خالص در دسترس به سهامداران مشترک بود $(450.5) میلیون دلار برای سه ماهه چهارم سال 2019 رانده شده توسط $376.1 میلیون از حسن نیت اختلال اتهامات مربوط به ما اريس گزارش واحد به عنوان یک نتیجه از ما سالانه نیت اختلال تست. پس از بسته شدن کسب اريس این گزارش واحد را تجربه کرده اند چالش های است که تحت تاثیر عملکرد ما از جمله کاهش هزینه های کابل اپراتور مشتریان که منجر به کاهش در خالص خرید و فروش و عامل درآمد و از دست دادن رهبران کلیدی و پس از کسب. ما در ابتدا پیش بینی بهبود در هزینه های خاص مشتریان شروع در سال 2020; اما در دوران ما سالانه فرایند برنامه ریزی استراتژیک در سه ماهه چهارم تعدادی از عوامل خاص به وجود آمد از جمله ارزیابی تاریخی و آینده نتایج عامل کلیدی مشتری ورودی جدید ارزیابی از روند بازار و پیش بینی هزینه های مورد نیاز برای حمایت از بازار در حال تغییر دینامیک موثر بر هر یک از گزارش واحد است. به عنوان یک نتیجه از این عوامل انتظار ما بیشتر بهبود طولانی ما به این نتیجه رسیدند که ارزش منصفانه هر یک از اريس گزارش واحد کمتر از آن حامل ارزش و در نتیجه حسن نیت اختلال اتهامات عنوان شده علیه. حسن نیت اختلال اتهامات محروم هستند از غیر GAAP تنظیم EBITDA.

غیر GAAP تنظیم EBITDA افزایش 64.6 درصد به $323.6 میلیون سال بیش از سال است. در یک ترکیب شرکت صورت غیر GAAP EBITDA تنظیم برای سه ماهه چهارم سال 2019 کاهش 18.4% و 14.1 درصد از فروش خالص نسبت به 13.9 درصد از فروش خالص در سه ماهه چهارم سال 2018 است. غیر GAAP تنظیم EBITDA در درجه اول تحت تاثیر کاهش فروش تا حدی جبران کاهش هزینه های مواد و کاهش هزینه های عملیاتی در مقایسه با سال پیش دوره برای شرکت در ترکیب.

در سه ماهه چهارم این شرکت تولید شده GAAP جریان نقدی ناشی از عملیات $336.0 میلیون. غیر GAAP تنظیم جریان نقدی آزاد شد $322.6 میلیون پس از تنظیم جریان نقدی عملیاتی برای 12.9 میلیون دلار پول نقد برای پرداخت هزینه های بازسازی و 5.5 میلیون دلار پول نقد پرداخت برای معامله و یکپارچه سازی هزینه های. غیر GAAP تنظیم رایگان جریان وجوه نقد نشان دهنده یک $78.0 میلیون سود از پرداخت های خاص است که باید رخ داده است در سه ماهه چهارم سال 2019 ساخته شد اما در سه ماهه اول سال 2020 است.

این شرکت به پایان رسید سه ماهه چهارم با $598.2 ميليون دلار نقد و معادل وجه نقد. همانطور که از 31 دسامبر 2019 شرکت تا به حال هیچ برجسته تحت استقراض جدید خود را مبتنی بر دارایی گردان تسهیلات اعتباری و تا به حال در دسترس بودن $796.8 میلیون, پس از اثر دادن به قرض گرفتن پایه محدودیت ها و برجسته نامه های اعتباری. ترکیبی از پول نقد و معادل وجه نقد و undrawn تسهیلات اعتباری ظرفیت 31 دسامبر 2019 ارائه شده این شرکت با کل نقدینگی از حدود 1.4 میلیارد دلار است.

در طول سه ماهه چهارم این شرکت بازخرید 300 میلیون دلار مجموع مقدار اصلی آن 5.00% یادداشت ارشد با توجه 2021 (“the 2021 یادداشت”). پس از پایان سه ماهه چهارم سال 2019 شرکت بازخرید اضافی 100 میلیون دلار مجموع مقدار اصلی از 2021 یادداشت ها. به دنبال رستگاری 50 میلیون دلار مجموع مقدار اصلی از 2021 یادداشت های باقی مانده برجسته است.

سه ماهه چهارم بخش مروری

برای مقایسه در زیر توضیح داده شده به همراه شرکت برای مشتری محل تجهیزات شبکه و ابر و هیاهو بخش های سه ماهه چهارم سال 2018 شامل تاریخی اريس نتایج (با طبقه بندی خاصی تغییرات تراز به Gene ارائه). Reconciliations شرکت در ترکیب مقادیر و گزارش GAAP نتایج به غیر GAAP نتایج گنجانده شده در زیر.

راه حل های اتصال

 • بخش فروش خالص از $605.9 میلیون کاهش یافته است 9.1% عمدتا به دلیل کاهش حجم فروش به اپراتورهای کابلی و حامل. تغییرات در نرخ ارز خارجی منفی نهفته بخش فروش خالص کمتر از 1%. فروش خالص کاهش یافته است در تمام مناطق جغرافیایی.
 • GAAP عامل درآمد از $28.9 میلیون کاهش 24.9%. بخش تنظیم EBITDA کاهش 32.3 درصد به $91.2 میلیون یا 15.1 درصد از بخش فروش خالص نسبت به 20.2 درصد از بخش فروش خالص در سال پیش دوره است. هر دو GAAP عامل درآمد و بخش تنظیم EBITDA کاهش عمدتا به دلیل کاهش حجم فروش.

Mobility Solutions

 • بخش فروش خالص از $365.6 میلیون کاهش 6.4% در درجه اول با توجه به توقف در هزینه های مربوط به انتظار ادغام دو شرکت بزرگ مخابراتی مشتریان. تغییرات در نرخ ارز خارجی منفی نهفته بخش فروش خالص کمتر از 1%. فروش خالص کاهش در آسیا و اقیانوس آرام و کلا مناطق بودند تا حدی جبران افزایش EMEA و آمریکای شمالی و مناطق.
 • GAAP عامل درآمد از $23.5 میلیون افزایش 116.5% رانده پایین تر اختلالات بازسازی اتهام معامله و یکپارچه سازی هزینه ها و استهلاک نامشهود, هزینه, همه که خارج از بخش تنظیم EBITDA. بخش تنظیم EBITDA کاهش 10.5 ٪ به $55.4 میلیون یا 15.2 درصد از بخش فروش خالص کاهش 70 واحد نسبت به سال پیش دوره است. بخش تنظیم EBITDA کاهش عمدتا به دلیل قیمت گذاری و کاهش حجم فروش تا حدی جبران مطلوب ترکیب و تولید و کاهش هزینه.

محل مشتری تجهیزات

 • بخش فروش خالص از $823.6 میلیون کاهش یافته است 25.1% از سال پیش دوره در یک شرکت مشترک اساس در درجه اول به دلیل کاهش کابل اپراتور هزینه. فروش خالص در سه ماهه شامل 1.3 میلیون کاهش درآمد مربوط به معوق درآمد خرید حسابداری تنظیم. تاثیر تغییرات در نرخ ارز خارجی بود و نه توجهی به بخش فروش خالص است. فروش خالص کاهش یافته است در شمال امریکا و کلا مناطق EMEA اما این کاهش اندکی جبران افزایش فروش در منطقه آسیا و اقیانوس آرام.
 • GAAP عامل از دست دادن $بود(174.8) میلیون. GAAP عامل از دست دادن منفی نهفته حسن نیت اختلال مسئول $192.8 میلیون دلار است که از مطالعه حذف از بخش تنظیم EBITDA. بخش تنظیم EBITDA افزایش 47.9 درصد به $71.9 میلیون یا 8.7 درصد از بخش فروش خالص نسبت به 4.4 درصد از بخش فروش خالص در سال پیش دوره در ترکیب شرکت بر اساس. بخش تنظیم EBITDA افزایش یافته و با وجود کاهش فروش خالص با توجه به مزایای کاهش هزینه های مواد و هزینه مهار کردند.

شبکه و Cloud

 • بخش فروش خالص از $366.1 میلیون کاهش یافته است 31.8 درصد از سال پیش دوره در یک شرکت مشترک اساس در درجه اول به دلیل کاهش کابل اپراتور هزینه. فروش خالص در سه ماهه شامل $9.1 میلیون کاهش درآمد مربوط به معوق درآمد خرید حسابداری تنظیم. تاثیر تغییرات در نرخ ارز خارجی بود و نه توجهی به بخش فروش خالص است. فروش خالص کاهش یافته است در تمام مناطق جغرافیایی.
 • GAAP عامل از دست دادن $بود(166.4) میلیون. GAAP عامل از دست دادن منفی نهفته حسن نیت اختلال مسئول $142.1 میلیون دلار است که از مطالعه حذف از بخش تنظیم EBITDA. بخش تنظیم EBITDA کاهش 36.1 درصد به $97.1 میلیون یا 26.5 درصد از بخش فروش خالص نسبت به 28.3 درصد از بخش فروش خالص در سال پیش دوره در ترکیب شرکت بر اساس. هر دو GAAP عامل از دست دادن و در بخش تنظیم EBITDA) بطور منفی تحت تاثیر کاهش فروش تا حدی جبران هزینه هم افزایی و مطلوب مخلوط.

تیونینگ تاک

 • بخش فروش خالص از $137.5 میلیون دلار کاهش یافته است 9.1% از سال پیش دوره در یک شرکت مشترک اساس در درجه اول تحت تاثیر کاهش دهنده خدمات صرف است. فروش خالص در سه ماهه شامل $2.8 میلیون کاهش درآمد مربوط به معوق درآمد خرید حسابداری تنظیم. تاثیر تغییرات در نرخ ارز خارجی بود و نه توجهی به بخش فروش خالص است. فروش خالص کاهش یافته است در تمام مناطق جغرافیایی.
 • GAAP عامل از دست دادن $بود(50.5) میلیون. GAAP عامل از دست دادن منفی نهفته حسن نیت اختلال مسئول $41.2 میلیون دلار است که از مطالعه حذف از بخش تنظیم EBITDA. بخش تنظیم EBITDA افزایش به $8.0 میلیون یا 5.8 درصد از بخش خالص فروش در یک شرکت مشترک بر اساس. بخش تنظیم EBITDA شد مطلوب نهفته کاهش هزینه های عملیاتی و مطلوب محصول مخلوط با وجود کاهش فروش.

کامل سال 2019 بررسی اجمالی

برای مقایسه در زیر توضیح داده شده برای شرکت در ترکیب کامل سال 2019 شامل تاریخی اريس نتایج جستجو برای دوره ژانویه 1 2019 از طریق 3 آوریل 2019 قبل از خرید در مارس 4, 2019 و 2018 شامل تمام سال از تاریخی اريس نتایج. همه تاریخی اريس نتایج منعکس خاص طبقه بندی تغییرات تراز به Gene را ارائه. Reconciliations شرکت در ترکیب مقادیر و گزارش GAAP نتایج به غیر GAAP و تنظیم بخش نتایج گنجانده شده در زیر.

فروش خالص در سال 2019 از $8.35 میلیارد دلار افزایش یافته است 82.7% سال بیش از سال در درجه اول با توجه به سهم $4.03 میلیارد از اريس کسب.

در یک ترکیب شرکت بر اساس فروش خالص کاهش 13.8 درصد در سال بیش از سال به $9.76 میلیارد دلار با کاهش يافته ها در سراسر همه بخش ها و مناطق جغرافیایی. این کاهش عمدتا به دلیل کاهش فروش به اپراتورهای کابلی. تغییرات در نرخ ارز خارجی منفی نهفته خالص فروش در حدود 1 درصد.

GAAP از دست دادن خالص در دسترس به سهامداران مشترک بود $(973.2) میلیون. از دست دادن خالص GAAP شد نامطلوبی نهفته حسن نیت اختلال اتهام $376.1 میلیون مربوط به دست آورد اريس گزارش واحد نیز به عنوان $264.2 میلیون کسب حسابداری تنظیمات (در درجه اول به مناسبت موجودی) و $195.3 میلیون معامله و هزینه های ادغام همه از آن محروم هستند از غیر GAAP تنظیم EBITDA.

غیر GAAP تنظیم EBITDA افزایش 42.0% به $1,297.5 میلیون سال بیش از سال است. در یک ترکیب شرکت صورت غیر GAAP EBITDA تنظیم برای 2019 کاهش 20.4 ٪ به $1,368.2 میلیون و 14.0 درصد از فروش خالص است. غیر GAAP تنظیم EBITDA در درجه اول تحت تاثیر کاهش فروش تا حدی جبران کاهش هزینه های مواد و کاهش هزینه های عملیاتی در مقایسه با سال پیش دوره در ترکیب شرکت بر اساس.

در سال 2019 شرکت تولید GAAP جریان نقدی ناشی از عملیات $596.4 میلیون. غیر GAAP تنظیم جریان نقدی آزاد شد $792.9 میلیون پس از تنظیم جریان نقدی عملیاتی برای $210.7 میلیون پول نقد پرداخت برای معامله و هزینه های ادغام و $89.9 میلیون از پول نقد برای پرداخت هزینه های بازسازی. غیر GAAP تنظیم رایگان جریان وجوه نقد نشان دهنده یک $78.0 میلیون سود از پرداخت های خاص است که باید رخ داده است در سه ماهه چهارم سال 2019 ساخته شد اما در سه ماهه اول سال 2020 است.

چشم انداز

سه ماهه اول سال 2020 راهنمایی:

 • درآمد حاصل از $1.9 میلیارد دلار – $2.1 میلیارد
 • از دست دادن خالص $(181) میلیون – $(151) میلیون
 • غیر GAAP تنظیم EBITDA از $180 میلیون و 260 میلیون دلار
 • غیر GAAP تنظیم نرخ موثر مالیات در حدود 25% – 27%
 • از دست دادن هر سهم $(0.89) – $(0.88), بر اساس 195 میلیون میانگین وزن اولیه سهام
 • غیر GAAP تعدیل سود هر رقیق شده به اشتراک گذاری از $0.03 – $0.18 بر اساس 236 میلیون به طور متوسط وزن سهام رقیق (با فرض اینکه اگر-تبدیل روش کاربردی برای مجموعه ما تبدیل سهام ممتاز)

“با توجه به قطعیت در مورد تاثیر Coronavirus ما در حال ارائه گسترده تر از حد نرمال هدایت محدوده برای سه ماهه اول گفت:” الکس نخود معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس امور مالی. “با توجه به این که بخشی از ما مواد خام و محصولات منابع به طور مستقیم از سرزمین اصلی چین و یک مقدار قابل توجهی از ما محموله های بین المللی تولید شده در چین, ما مقاطعه در حدود 60 میلیون دلار از تاثیر منفی از Coronavirus ما در سه ماهه اول تنظیم EBITDA راهنمایی. ما از نزدیک به نظارت بر وضعیت آن را به عنوان گستراند و انتظار به بهبود اکثر این تاثیر به عنوان سال پیشرفت می کند.”

آشتی GAAP به غیر GAAP چشم انداز است که شامل زیر است.

کنفرانس پخش و سرمایه گذار ارائه

همانطور که قبلا اعلام Gene میزبان یک کنفرانس تلفنی امروز در ساعت 8:30 p. m. و در آن مدیریت خواهد شد بحث در مورد سه ماهه چهارم سال 2019 نتایج و سه ماهه اول سال 2020 راهنمایی. کنفرانس تلفنی نیز پخش.

برای شرکت در کنفرانس تلفنی شماره گیری +1 844-397-6169 (ایالات متحده و کانادا تنها) و یا +1 478-219-0508. این کنفرانس شماره شناسایی است 7454998. لطفا برنامه ای برای شماره گیری در 15 دقیقه قبل از شروع تماس به منظور تسهیل در موقع اتصال. زنده, گوش دادن-فقط صوتی از تماس و مربوطه ارائه خواهد شد در دسترس از طریق یک لینک در Gene سرمایه گذار روابط صفحه.

پخش پخش خواهد شد در آرشیو Gene وب سایت برای یک دوره محدود از زمان پس از کنفرانس تماس بگیرید.

پایان

در مورد Gene

Gene (NASDAQ: COMM) هل دادن مرزهای تکنولوژی برای ایجاد جهان پیشرفته ترین سیمی و شبکه های بی سیم. ما تیم جهانی از کارکنان نوآوران و فن توانمند سازی مشتریان به پیش بینی آنچه در آینده و اختراع چه چیزی ممکن است. کشف بیشتر در www.commscope.com.

دنبال کنید با ما در توییتر و LinkedIn and like us on Facebook.

اقدامات مالی غیر GAAP

Gene مدیریت معتقد است که ارائه برخی اقدامات مالی غیر GAAP افزایش یک سرمایه گذار درک ما از عملکرد مالی. Gene مدیریت بیشتر معتقد است که این اقدامات مالی مفید در ارزیابی Gene عملکرد عامل از دوره به دوره به استثنای موارد خاص که به باور ما نیست, نماینده اصلی ما کسب و کار. Gene مدیریت نیز با استفاده از برخی از این اقدامات مالی برای کسب و کار و اهداف برنامه ریزی و اندازه گیری Gene عملکرد نسبت به رقبای خود است. Gene مدیریت معتقد است که این اقدامات مالی معمولا توسط سرمایه گذاران به ارزیابی Gene عملکرد و که از رقبای خود. اما Gene استفاده از نظر ترکیب شرکت فروش خالص, غیر GAAP تعدیل سود عملیاتی و غیر GAAP تنظیم EBITDA همراه شرکت غیر GAAP تنظیم EBITDA غیر GAAP تنظیم خالص درآمد غیر GAAP تنظیم رقیق سود هر سهم غیر GAAP تنظیم نرخ موثر مالیات و تنظیم جریان نقدی آزاد ممکن است متفاوت از دیگران در صنعت خود. این اقدامات مالی نباید در نظر گرفته شود به عنوان جایگزین به عامل درآمد (زیان) خالص درآمد (دست دادن) و یا هر گونه اقدامات دیگر عملکرد مشتق شده مطابق با GAAP ایالات متحده به عنوان اقدامات عملیاتی, عملکرد, عامل جریان های نقدی و یا نقدینگی.

رو به جلو به دنبال اظهارات

این آزادی مطبوعات و یا هر گونه دیگر اظهارات شفاهی یا نوشته شده توسط ما ساخته شده و یا از طرف ما ممکن است به دنبال اظهارات که منعکس کننده فعلی ما نمایش با توجه به رویدادهای آینده و عملکرد مالی. این اظهارات ممکن است بحث در مورد اهداف و نیات یا انتظارات به عنوان برنامه های آینده روند حوادث, نتایج عملیات یا وضعیت مالی و یا در غیر این صورت در هر مورد بر اساس باورهای فعلی از مدیریت به عنوان پیش فرض های ساخته شده توسط و اطلاعات در حال حاضر در دسترس از جمله مدیریت. این اظهارات به جلو نگاه به طور کلی شناسایی با استفاده از چنین واژه ها و عبارات به عنوان “قصد,” “هدف” “برآورد” “انتظار” “پروژه” “پیش بینی” “طرح” “بالقوه” “پیش بینی” “باید” “می” “طراحی” “آینده قابل پیش بینی” “ايمان” “فکر می کنم” “برنامه ریزی شده” “چشم انداز” “هدف” “ارشاد” و مشابه عبارات اگر چه نه همه به دنبال اظهارات شامل چنین شرایط است. این لیست نشان دهنده اصطلاحات و عبارات است که در نظر گرفته نمی شود همه را شامل.

این اظهارات در معرض انواع خطرات و عدم قطعیت که بسیاری از آنها خارج از کنترل ما هستند, از جمله, بدون محدودیت, خطرات مربوط به اريس کسب; وابستگی ما به مشتریان سرمایه هزینه های داده ها و سیستم های ارتباطی; غلظت از فروش در میان تعداد محدودی از مشتریان و شرکای کانال; تغییرات در تکنولوژی صنعت رقابت و توانایی برای حفظ مشتریان از طریق نوآوری محصول معرفی و بازاریابی; خطرات مرتبط با فروش ما از طریق کانال همکاران; تغییرات به مقررات محیط زیست است که در آن مشتریان به کار گیرند; کیفیت محصول و یا مسائل مربوط به عملکرد و ارتباط ادعای گارانتی; توانایی ما برای حفظ مدیریت موثر فناوری اطلاعات و سیستم های پیاده سازی سیستم های عمده طرح با موفقیت; امنیت سایبری حوادث از جمله نقض امنیت داده ها, ransomware و یا ویروس های کامپیوتری; خطر جهانی ما عملیات تولید رنج می برند تولید یا حمل و نقل تاخیر باعث دشواری در جلسه خواسته های مشتری; خطر است که تولید داخلی ظرفیت یا که قرارداد تولید کنندگان ممکن است کافی برای پاسخگویی به تقاضای مشتری و یا استانداردهای کیفیت; استفاده از استانداردهای باز; دراز مدت تاثیر تغییر آب و هوا; تغییرات در هزینه و در دسترس بودن کلید مواد اولیه قطعات و کالاها و پتانسیل اثر در مشتری قیمت گذاری; خطرات مرتبط با وابستگی ما به تعداد محدودی از تامین کنندگان کلیدی برای برخی از مواد اولیه و قطعات; خطر است که قرارداد تولید کنندگان ما با تکیه بر, برخورد, تولید, کیفیت, مالی و یا مشکلات دیگر; توانایی ما برای ادغام و به طور کامل تحقق بخشیدن به مزایای پیش بینی شده از قبل و یا در آینده divestitures, ادغام و یا حقوق صاحبان سهام سرمایه گذاری; مشکلات بالقوه در realigning جهانی تولید ظرفیت و قابلیت در میان جهانی ما امکانات تولید و یا کسانی که از قرارداد ما تولید کنندگان است که ممکن است بر توانایی ما برای دیدار با خواسته های مشتری برای محصولات; ممکن است در آینده تغییر ساختار اقدامات قابل توجهی بدهی و حفظ انطباق با بدهی پیمان; توانایی ما برای اضافی متحمل بدهی; توانایی ما برای تولید پول نقد به خدمات ما بدهی; در آینده ممکن است اختلال اتهامات ثابت یا دارایی های نامشهود از جمله حسن نیت; نرخ مالیات بر درآمد تنوع و توانایی بازیابی مقادیر ثبت شده به عنوان معوق مالیاتی دارایی; توانایی ما برای جذب و حفظ واجد شرایط کارکنان کلیدی; اعتراضات کارگری; تعهدات ما تعریف سود به نفع کارمند برنامه نیاز به طرح مشارکت بیش از تخمین های کنونی; مهم بین المللی در افشای عملیات ما به اقتصادی و سیاسی و دیگر خطرات از جمله تاثیر تنوع در نرخ ارز خارجی; توانایی ما برای تطابق با دولتی مبارزه با فساد قوانین و مقررات و صادرات و کنترل واردات در سراسر جهان; ما توانایی رقابت در بازارهای بین المللی با توجه به صادرات و کنترل واردات که ما ممکن است; تاثیر Brexit; تغییرات در قوانین و سیاست در ایالات متحده مؤثر بر تجارت از جمله ریسک و عدم قطعیت مربوط به تعرفه ها و یا بالقوه جهانی تجارت جنگ است که ممکن است تاثیر محصولات ما; هزینه های حفاظت یا دفاع از مالکیت معنوی; هزینه ها و چالش های انطباق با داخلی و خارجی قوانین زیست محیطی; تاثیر دادخواهی و مشابه اقدامات نظارتی که ما درگیر هستند و یا ممکن است درگیر از جمله هزینه های چنین دادخواهی; خطرات مرتبط با سهامدار فعالیت های است که می تواند ما را متحمل می شوند قابل توجهی هزینه مانع اجرای استراتژی کسب و کار ما و تاثیر تجارت ارزش اوراق بهادار و سایر عوامل خارج از کنترل ما. این و دیگر عوامل مورد بحث در جزئیات بیشتری در بخش دوم مورد 1A, عوامل خطر از ما گزارش سه ماهه در فرم 10-Q برای سه ماهه منتهی به 31 مارس 2019 و ممکن است به روز رسانی از زمان به زمان ما سالانه, گزارش سه ماهه, گزارش, گزارش در حال حاضر و دیگر براده ما را با کمیسیون بورس و اوراق بهادار.

چنین اظهارات به جلو نگاه نیز به خطرات اضافی و عدم قطعیت مرتبط به تازگی به دست آورد اريس کسب و کار هستند که بسیاری از آنها خارج از کنترل ما, از جمله بدون محدودیت: این خطر وجود دارد که ما نمی خواهد موفقیت ادغام اريس یا که ما را درک نمی کنند و برآورد هزینه پس انداز هم افزایی و رشد و یا دیگر مزایای پیش بینی شده یا این که مزایای چنین ممکن است دیگر به درک از انتظار; خطرات مربوط به هزینه های پیش بینی نشده از ادغام; تاثیر بالقوه کسب در روابط با اشخاص ثالث از جمله مشتریان کارکنان و رقبای; عدم مدیریت پتانسیل تضاد منافع بین یا میان مشتریان; یکپارچه سازی سیستم های فن آوری اطلاعات و سایر عوامل خارج از کنترل ما.

اگر چه اطلاعات موجود در این آزادی مطبوعات نشان دهنده بهترین داوری از تاریخ از این نسخه بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر و مفروضات معقول و منطقی ما می دهد هیچ تضمینی وجود ندارد که انتظارات را محقق خواهد شد یا این که هر گونه انحراف نخواهد بود مواد. با توجه به این ابهامات ما به شما هشدار می دهند به جای تکیه ناروا در این اظهارات به جلو نگاه که صحبت فقط از تاریخ ساخته شده است. ما در حال انجام هر وظیفه یا تعهد برای به روز رسانی این اطلاعات را به منعکس کننده تحولات و یا اطلاعات به دست آمده پس از تاریخ این آزادی مطبوعات به جز به عنوان در غیر این صورت ممکن است توسط قانون مورد نیاز.

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de

بهترین مترجم آنلاین